PROCOUNTOR OPPDATERING OG NYE FUNKSJONER FOR VERSJON 61.0 (in English below)

E-faktura- og skanningsleverandøradresser

 • Visningen for E-faktura- og skanningsleverandøradresser har nå forbedret lesbarhet brukervennlighet for skannetjenesten og e-postadresser for skanning.

Spesifisering for balansepost

 • Etter spesifisering for balansepost-prosjektet viste det seg at PDF-versjonen av spesifisering for balansepost manglet tusenskilletegnet, som gjorde det vanskeligere å lese tallene. Dette har blitt rettet og fungerer nå som det skal også på PDF.

Salgsrapportering

 • Antall-kolonnen har blitt flyttet til et mer informativt sted i tabeller.

Salgsfakturavisning

 • Vi har lagt til et varsel hvis kunden prøver å opprette en faktura med Fakturadato senere enn 30.04.2022.
 • Kunden får ikke lov å sende fakturaen som har Fakturadato senere enn 30.04.2022.

Direkte bankoverføring-visning

 • Vi har lagt til et varsel om den siste mulige betalingsdatoen.
 • Vi har lagt til en feilmelding hvis kunden prøver å gjøre en innbetaling med Betalingsdato senere enn 30.04.2022.

Visning for Betaling av flere kjøp

 • Vi har lagt til et varsel om den siste mulige betalingsdatoen
 • Vi har lagt til en feilmelding hvis kunden prøver å gjøre en innbetaling med Betalingsdato senere enn 30.04.2022.

Betaling - Leverandørfaktura

 • Vi har lagt til et varsel om den siste mulige betalingsdatoen.
 • Vi har lagt til en feilmelding når kunden prøver å gjøre en innbetaling med Betalingsdato senere enn 30.04.2022.

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 61.0

E-Invoice and Scanning provider addresses

 • E-Invoice and Scanning provider addresses view has now improved readability and usability of Scan service and Email scanning addresses.

Balance sheet itemization

 • After the balance sheet itemization project, it turned out that the PDF version of balance sheet itemization was missing the separator for thousands, which made reading the numbers more difficult. This has been fixed and now it works as it used to also on the PDF.

Sales reporting

 • Quantity column has been moved to more informative place in tables.

Sales invoice view

 • We have added a notification if customer tries to create an invoice with Invoice date later than 30.04.2022.
 • Customer is not allowed to send the invoice which has Invoice date later than 30.04.2022.

Direct bank transfer view

 • We have added a notification about the last possible payment date.
 • We have added an error message if customer tries to make a payment with Payment date later than 30.04.2022.

Multiple Purchase Payment view

 • We have added a notification about the last possible payment date
 • We have added an error message if customer tries to pay with Payment date later than 30.04.2022.

Payment - Purchase invoice

 • We have added a notification about the last possible payment date.
 • We have added an error message when customer tries to pay with Payment date later than 30.04.2022.