PROCOUNTOR OPPDATERING OG NYE FUNKSJONER FOR VERSJON 53.0 (in English below)

Vi har lagt til nye funksjoner i versjon 53.0 for balansepost til balansepostspesifisering, forbedret påloggingssiden og brukervennlighet som rapportering.

SPESIFIERING FOR BALANSEPOST

Register for balansepost

Vi har opprettet et register for balanseposter. Du finner register ved å velge Management > Accounting info > Balance sheet item register.

I registeret kan brukeren opprette nye balanseposter, gi nytt navn på poster, angi poster som inaktiv, og slette ubrukte poster.

Følgende informasjon om balanseposter vil være tilgjengelig i registeret:

 • Navn på balansepost
 • Er posten aktiv eller ikke
 • Bruksantall
 • Tilleggsopplysninger
 • Oppretter
 • Tid opprettet
 • Endret av
 • Tid endret.

Eldre balanseposter som ble opprettet før registerutgivelsen ikke hadde en faktisk oppretter eller tidspunkt for oppretting.

Når du oppretter en ny balansepost må navnet være unik. Navn med store og små bokstaver behandles som samme post. Når du gir en post nytt navn vil det nye navnet bli brakt der aktuelt, også for lukkede oppfølgingsperioder og regnskapsår Dette aktiverer rettelse av skrivefeil.

Det er mulig å slette en post hvis den ikke er i bruk og dersom den ikke er Dersom post ikke kan slettes, kan passiveres i stedet. Når posten er satt som inaktiv vises det i balansepostens nedtrekksliste i regnskapsvisninger og det er ikke mulig å legge inaktive poster til radene.

Ny post kan fortsatt opprettes i balansepostfeltet i regnskapsvisninger. Eldre allerede eksisterende poster flyttes til balansepostregisteret slik at du finner alle de eksisterende postene der.

Balansepostens nedtrekksliste i regnskapsvisninger

 • Vi har lagt til en nedtrekksliste for balansepostfeltet i Regnskapsvisninger og i standardvisning for postering i kontoutskrift. Nedtrekkslisten gjør det enklere å velge riktig balansepost og den vil redusere antall mulige feil i navnene på balansepostene.
 • Det er to titler i nedtrekkslisten: Populære poster og alle poster.
  • Populære poster viser de mest brukte postene slik at det er enklere å velge ofte brukte poster.
  • Alle poster vil vise alle balansepostene.
  • Du kan også begynne å skrive ønsket postnavn og deretter velge den du vil ha.
 • Det er også mulig å opprette en ny post og deretter vil den nye posten bli lagret til registeret for balanseposten.
  • Vær oppmerksom på at en balansepost opprettet av en annen bruker er kanskje ikke synlig i nedtrekkslisten etter de første 10 minuttene etter opprettelsen på grunn av oppdateringssyklusen i databasen.
 • Passivering og sletting av en eksisterendee post er kun mulig i balansepostregisteret.

PÅLOGGNINGSSIDE

 • Vi lanserer forbedringer i versjon 53 til påloggingssiden. Påloggingssiden har nå en ny Procountor-logo. Oppsettet er også forbedret for bedre brukervennlighet og tilgjengelighet med oppdaterte tekster og separerte inndatafelt for brukernavn og passord.
 • Påloggingsinformasjonens feilmelding følger allerede nytt design der feilmeldingen vises mellom inndatafeltene og «next»-knappen.


KONTOUTSKRIFTET OG KID-BETALINGER

 • Vi har lagt til et nytt felt i Kontoutskrifter og KID-betalinger-visningen.
 • Det nye feltet viser saldoen til bankkontoen som er valgt i Kontonummer-feltet.


FORBEDRINGER TIL BRUKERVENNLIGHET

Administrasjonsrapportering

 • Vi har lagt til teksten «Comparison period» til administrasjonsrapportering (Reports > Management reporting). Når brukeren slår på sammenligningsperiode fra venstre kontrollpanel, vil funksjonen og etiketten til «Prev. Year» KPI endres til «Comparison period». Etter sammenligningsperioden er valgt vises tallene med datoen angitt i kontrollpanelet.

Kontantstrømrapport

 • Beløpet multipliseres ikke flere ganger i kontantstrømrapporten, dersom en kjøpsfaktura betales i deler.

Salgsrapportering

 • Vi har rettet opp slik at sammenligningsåret samsvarer med valgt tidsperiode.
 • Vi har lagt en ny kolonne til tabellene for å vise sammenligningsverdien for brukeren, slik at det er enklere å se, hvordan prosentandelen beregnes. Vi har fjernet produktbegrensing fra endringsprosent, slik at alle produkentene vil bli tatt i betraktning ved beregning av endringen.
 • Endringen i PDF-rapporten ble gjort for å samsvare med endringer i salgsrapporteringsoppsettet.

Salgsordre / tilbud

 • Leveringsuken er nå fjernet dersom leveringsdatoene fjernes ved oppretting av en ny salgsordre eller tilbud.

Administrasjonsrapportering / administrasjonsrapportering etter dimensjoner

 • Navnet på leverandør eller kjøperens bedrift brukes nå i administrasjonsrapportering og administrasjonsrapporteriing etter dimensjonsrapporter, i stedet for personen.

Altinn

 • På grunn av etterspørsel fra skattemyndigheten i norge har vi redusert mengden med traffikk mot Altinn.
 • Dette ble rettet op slik at vi slutter å oppdaterer kvitteringer etter f.eks signering. Dermed mister vi funksjonen for visning av statusoverføring fra signert til e.g. slettet i Procountor dersom slettingen er gjort direkte i Altinn.

(In English)

NEW FEATURES IN PROCOUNTOR VERSION 53.0

In the version release 53.0 we release new features to balance sheet itemization, improve the login page and make usability improvements, for example, to reporting.

BALANCE SHEET ITEMIZATION

Balance sheet item register

We have created a register for balance sheet items. Register can be found by selecting Management > Accounting info > Balance sheet item register. In the register user can create new balance sheet items, rename items, set items passive, and delete unused items. The following info about the balance sheet items will be available in the register:

 • Balance sheet item name
 • Is the item active or not
 • Usage quantity
 • Additional information
 • Creator
 • Creation time
 • Modifier
 • Modification time.

Old balance sheet items which were created before register release don’t have actual creator or creation time.

When creating a new balance sheet item, the name needs to be unique. Name with lower and upper cases are treated as same item. When renaming an item, the new name is updated to everywhere, also to closed tracking periods and fiscal years. This enables, for example, fixing typos.

Deleting an item is possible if it is unused and if it is not signed to bank statement posting defaults. If the item cannot be deleted, it can be passivated instead. When item is set as passive it is not shown in the balance sheet item drop down in accounting views and it is not possible to add passivated item to the rows.

New item can also still be created in balance sheet item field in accounting views. Old already existing items will be moved to balance sheet item register so that all the existing items can be found there.

Balance sheet item drop-down menu on accounting views

 • We have added a drop-down menu to balance sheet item field in Accounting views and in Bank statement posting defaults Drop-down menu will help selecting the right balance sheet item and this will reduce the number of possible errors in balance sheet item names.
 • In the drop-down menu there are two titles: Popular items and All items.
  • Popular items will show the most used items so it’s easy to pick an item that you use frequently.
  • All items will show all balance sheet items.
  • You can also start writing the wanted item name and then select the one you want.
 • It is also possible to create a new item and then the new item will be saved to balance sheet item register.
  • Please notice that balance sheet item created by other user might not be visible in the drop down before 10 minutes is past from creation due to database update cycle.
 • Passivation and deletion of an existing item is possible only in the balance sheet item register.

 


LOGIN PAGE

 • We are releasing login page improvements in version 53. Login page have now new Procountor logo. Layout is also improved for better usability and accessibility with slightly updated texts and separated input fields for username and password.
 • Also, login credentials mismatch error already follows new design where error message appears between input fields and next button.


BANK STATEMENTS AND REFERENCE PAYMENTS

 • We have added a new Account number field to the Bank statements and reference payments view.


USABILITY IMPROVEMENTS

Management reporting

 • We have added text "Comparison period" to the Management reporting (Reports > Management reporting). When user has switched on the comparison period from the left control panel, the function and label of "Prev. Year" KPI will change to "Comparison period". After selecting the comparison period the figures are shown as per the dates set in control panel.

Cashflow report

 • The sum is not multiplied anymore on the Cashflow report, if a purchase invoice is paid in parts.

Sales reporting

 • We have fixed the comparison year to correspond selected time period.
 • We have added a new column to the tables for showing the comparison value to user, so it is easier to see, how the percentage is calculated. We have removed product restriction from the change percent, so all products will be taken into account, when calculating the change.
 • PDF report modification was made to correspond the changes of Sales reporting

Sales order / Offer

 • When creating a new sales order or offer, the delivery week is now cleared if delivery dates are removed.

Management reporting / Management reporting by dimension

 • Supplier or buyer company name is now used in Management reporting and Management reporting by dimension reports, instead of the person.

Altinn

 • Based on the request from Norwegian tax authorities we had to reduce the amount of traffic towards Altinn.
 • This was solved so that we stop updating receipts after e.g. Signed. Thus, we lose the feature of showing the status transition from Signed to e.g. Deleted in Procountor in case the deletion is done directly in Altinn.